REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat
intel·lectual, modificat per la Llei 5/1998, de 6 de març, d’incorporació al Dret español de la Directiva
96/9/CE, del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de març de 1996, sobre la protección jurídica de
les bases de dades.
REIAL DECRET 281/2003, de 7 de març, pel qual s’aprova el Reglament del Registre General de la
Propietat Intel·lectual.
ORDRE DE 4 D’ABRIL de 1996, que estableix el Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya.
DECRET 478/2004, de 28 de desembre, de reestructuració del Departament de Cultura.
Dreams Clima SL té els drets de la publicació i modificació tant de la composició com la formalització
de la expressió literaria del text  que figura en la pàgina web http://www.dreamsclima.com com els
seus derivats (cat) ,publicat el dia 20 de maig de 2014.

Els drets reconeguts per la Llei de propietat intel·lectual tenen diferents vies de protección previstes:

1. Accions judicials davant la jurisdicció civil o criminal, segons procedeixi. Es pot reclamar el
cessament de l’activitat il·lícita, una indemnització per danys i perjudicis i l’adopció de
mesures cautelars.
2. El Registre de Propietat Intel·lectual, com a instrument de constancia oficial dels drets, i amb
efectes probatoris i publicitaris.
3. Les entitats de gestió de drets.
4. L’ús voluntari del símbol © per part dels titulars dels drets d’explotació.

MARC LEGAL